گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ازرقی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «بیهوده بر آزار من ، ای سرو بلند» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
ج
د
ر
ز
س
ش
غ
گ
ل
م
ن
و
ی

شمارهٔ ۱: آن کس که زنا صواب بشناخت صواب

شمارهٔ ۲: تا هجر تو کرد بر وصال تو شتاب

شمارهٔ ۳: دی با رهی ، ای رنگ گل و بوی گلاب

شمارهٔ ۴: ای دل ، ز شراب عشق گشتی سرمست

شمارهٔ ۵: ای صبر ، از آن نگار بیداد پرست

شمارهٔ ۶: زان گونه ز پولاد ترا دست بخست

شمارهٔ ۷: چون بد عهدی گشت از تو این عهد درست

شمارهٔ ۸: گه گویم : کار ترا گیرم سست

شمارهٔ ۹: سوز دل من ز بهر بار غم تست

شمارهٔ ۱۰: آن کیست که آگاه ز حس و خردست :

شمارهٔ ۱۱: در عشق بتی دلم گرفتار شدست

شمارهٔ ۱۲: عقل تو ببخت رهنمای تو بسست

شمارهٔ ۱۳: از برف سر کوه چو ذات الحبکست

شمارهٔ ۱۴: ایام درشت رام تاج الملکست

شمارهٔ ۱۵: چیزی که دویست و بیست صد افزونست

شمارهٔ ۱۶: آن کس که ز بهر او مرا غم نیکوست

شمارهٔ ۱۷: مر کلک ترا سخاوت ، ای خسرو ، خوست

شمارهٔ ۱۸: دل بر کندم زین تن بیمار ، ای دوست

شمارهٔ ۱۹: در چشم من از آتش عشق تو نمیست

شمارهٔ ۲۰: ای رای تو با ضمیر گردون شد جفت

شمارهٔ ۲۱: تا در دل من گل هوای تو شکفت

شمارهٔ ۲۲: چون بر همه کس نمی شود راز نهفت

شمارهٔ ۲۳: تا از برم آن یار پسندیده برفت

شمارهٔ ۲۴: ای گشته پراکنده سپاه و حشمت

شمارهٔ ۲۵: ای تو تبتی مشک و حسودت زرغنج

شمارهٔ ۲۶: گر شاه سه شش خواست سه یک زخم افتاد

شمارهٔ ۲۷: مر جاه ترا بلندی جوزا باد

شمارهٔ ۲۸: در عشق تو چشمم از جهان دوخته باد

شمارهٔ ۲۹: یزدان خرد و کمال راه تو نهاد

شمارهٔ ۳۰: گم بوده زتو جنت و کوثر یابد

شمارهٔ ۳۱: نی مهر تو در هیچ نگین می گنجد

شمارهٔ ۳۲: مادح ز عطای تو توانگر گردد

شمارهٔ ۳۳: هر روز بتم با دگری پیوندد

شمارهٔ ۳۴: فردا علم عشق برون خواهم زد

شمارهٔ ۳۵: ای مه ، بکف ابر زبون خواهی شد

شمارهٔ ۳۶: بیهوده بر آزار من ، ای سرو بلند

شمارهٔ ۳۷: هر گه که بخندد آن نگار دلبند

شمارهٔ ۳۸: پیچیدن افعی بکمندت ماند

شمارهٔ ۳۹: نوروز شکفته از لقای تو برند

شمارهٔ ۴۰: عشق تو مرا از دل و از جان برکند

شمارهٔ ۴۱: عشق تو زهر دل آشیانی نکند

شمارهٔ ۴۲: آن دل ، که ببند عشق کس بسته نبود

شمارهٔ ۴۳: ای شاه ، جهان زود بکام تو شود

شمارهٔ ۴۴: چون قفل نشاط را شود باغ کلید

شمارهٔ ۴۵: گر نعل سمند تو بر آهن ساید

شمارهٔ ۴۶: مرد آنکه شدن را بشتاب آراید

شمارهٔ ۴۷: از خاک چمن بوی سمن می آاید

شمارهٔ ۴۸: چون لعل کند سنان سر از خون جگر

شمارهٔ ۴۹: عشن تو مرا توانگری آرد بر

شمارهٔ ۵۰: گر عشق تو بر من آورد رنج بسر

شمارهٔ ۵۱: با عشق بتان چو اوفتادت سروکار

شمارهٔ ۵۲: چون بر کشی آن بلارک گوهردار

شمارهٔ ۵۳: سردست و مسافتیست تا فصل بهار

شمارهٔ ۵۴: غافل شدی ، ای نفس ، دگر باره ز کار

شمارهٔ ۵۵: ملک تو ، شها ، درخت نو بود ببار

شمارهٔ ۵۶: مهر وی من ، آن یافته از خوبی بهر

شمارهٔ ۵۷: آن شد که ترا رفت همی با ما ناز

شمارهٔ ۵۸: ای گل رخ سر وقامت ، ای مایۀ ناز

شمارهٔ ۵۹: زان روز که من عشق تو کردم آغاز

شمارهٔ ۶۰: صد لابه و صد بند حیل کردی باز

شمارهٔ ۶۱: یک چند بدام عشق بودم بگداز

شمارهٔ ۶۲: یک ره که گرفت خصم بدخواهی ساز

شمارهٔ ۶۳: ای چون هستی برده دل من بهوس

شمارهٔ ۶۴: چون بی تو زنم بیاد مهر تو نفس

شمارهٔ ۶۵: یک چند بعزتم نمودی وسواس

شمارهٔ ۶۶: جان زخم سر زلف تو گرداند ریش

شمارهٔ ۶۷: ناگاه همی زدم من ، ای شمع و چراغ

شمارهٔ ۶۸: تا ز ابر فراق تو ببارید تگرگ

شمارهٔ ۶۹: از هیبت تو بریزد اندر صف جنگ

شمارهٔ ۷۰: گر خواهی ، ازین حشمت والا بمثل

شمارهٔ ۷۱: از حمله سمند تو ، ز آسیب نعال

شمارهٔ ۷۲: اندر خوبی ترا فزودست جمال

شمارهٔ ۷۳: بر جاه تو ، ای خواجه شود هر عیال

شمارهٔ ۷۴: با زور تو ، ای عالم احسان و کرم

شمارهٔ ۷۵: بر دیده خیال دوست بنگاشته ام

شمارهٔ ۷۶: در شهر هری عاشق زار تو منم

شمارهٔ ۷۷: در دیدۀ دل جلوه گرت می بینم

شمارهٔ ۷۸: بر تیغ بلاهای تو تا پاک شوم

شمارهٔ ۷۹: چون پیش دل این هجر بناکامه نهم

شمارهٔ ۸۰: بیجادۀ لولوی تو سیم اندر میم

شمارهٔ ۸۱: زآن بر دو لبت ز بوسه مرزوق نیم

شمارهٔ ۸۲: ای آنکه تویی نور دل و شمع روان

شمارهٔ ۸۳: این نافرمان دل ، ار پذیرد فرمان

شمارهٔ ۸۴: ای عادت تو بوعده صادق بودن

شمارهٔ ۸۵: ناشاد مرا ، ای بت نوشاد ، مکن

شمارهٔ ۸۶: ای برده فراق تو فراغ دل من

شمارهٔ ۸۷: ای کرده ببی وفایی آهنگ ، مرو

شمارهٔ ۸۸: بر عاج بنا گوش چو سیم و خز تو

شمارهٔ ۸۹: گفتم : بکنم دو دست کوتاه از تو

شمارهٔ ۹۰: هر چند بدردم از دل محکم تو

شمارهٔ ۹۱: تا بود ز روی مهر لاف من و تو

شمارهٔ ۹۲: ای همت من رسیده پاک از پی تو

شمارهٔ ۹۳: ای فخر زمانه را ز پیوندی تو

شمارهٔ ۹۴: دل تنگم از ان جهان پیوسته

شمارهٔ ۹۵: از جور و ستیز تو بهر بیهده ای

شمارهٔ ۹۶: ای شمع ، که پیش نور دود آوردی

شمارهٔ ۹۷: گر عقل مکان گیر مصور بودی

شمارهٔ ۹۸: از شست ، شها ، چو ناوکی بگذاری

شمارهٔ ۹۹: آن به که جهان را بدل شاد خوری

شمارهٔ ۱۰۰: اول قدم آنست که جان در بازی

شمارهٔ ۱۰۱: بی آنکه ز من بتو بدی گفت کسی

شمارهٔ ۱۰۲: تا بنده شد از هوا قرین هوسی

شمارهٔ ۱۰۳: دردا و دریغا که چنین در هوسی

شمارهٔ ۱۰۴: من عاشق تو ، نه بر توام دسترسی

شمارهٔ ۱۰۵: می کوشیدیم کز تو سازیم کسی

شمارهٔ ۱۰۶: گر من ، صنما سوی تو ره یافتمی

شمارهٔ ۱۰۷: آن قوم کجا نزد تو پویند همی

شمارهٔ ۱۰۸: اقبال بر اندت که حکمت خوانی

sunny dark_mode