گنجور

 
ازرقی هروی
 

ای گل رخ سر وقامت ، ای مایۀ ناز

بر تو ز نماز و روزه رنجیست دراز

چندین بنماز و روزه تن را مگدار

بر گل نبود روزه و بر سر و نماز