گنجور

 
عطار نیشابوری

بخش ۱ - المقالة الاربعون: سالک راحت طلب ریحان راه

بخش ۲ - الحكایة و التمثیل: رفت شبلی ابتدا پیش جنید

بخش ۳ - الحكایة و التمثیل: با پسر میگفت یک روزی عمر

بخش ۴ - الحكایة و التمثیل: بوعلی طوسی امام قال وحال

بخش ۵ - الحكایة و التمثیل: برفتاد از جان خرقانی نقاب

بخش ۶ - الحكایة و التمثیل: حق تعالی عرش را چون بر فراخت

بخش ۷ - در حق خویش گوید: این چه شورست از تو درجان ای فرید

بخش ۸ - الحكایة و التمثیل: آن یکی بستد ز حیدر ذوالفقار

بخش ۹ - الحكایة و التمثیل: حاتم طائی چو از دنیا گسست

بخش ۱۰ - الحكایة و التمثیل: گفت اندر پیش افلاطون کسی

بخش ۱۱ - الحكایة و التمثیل: خطبهٔ در نعت و توحید خدای

بخش ۱۲ - الحكایة و التمثیل: کاملی گفتست میباید بسی

بخش ۱۳ - الحكایة و التمثیل: این سخن نقلست از نوشین روان

بخش ۱۴ - الحكایة و التمثیل: با پسر لقمان چنین گفت ای پسر

بخش ۱۵ - الحكایة و التمثیل: از ارسطالیس پرسیدند راز

بخش ۱۶ - الحكایة و التمثیل: مصطفی گفتست جمعی از ملک

بخش ۱۷ - الحكایة و التمثیل: خاشه روبی بود سرگردان راه

بخش ۱۸ - الحكایة و التمثیل: فاضل عالم فضیل آن ابر اشک

بخش ۱۹ - الحكایة و التمثیل: رهروی را چون درآمد وقت مرگ

بخش ۲۰ - الحكایة و التمثیل: کودکی میرفت و در ره میگریست

بخش ۲۱ - الحكایة و التمثیل: آن گدائی چون برست از نان و آب

بخش ۲۲ - الحكایة و التمثیل: در مناجات آن بزرگ دین شبی

بخش ۲۳ - الحكایة و التمثیل: آن یکی اعرابئی از عشق مست

بخش ۲۴ - الحكایة و التمثیل: بوسعید مهنه با مردان راه

بخش ۲۵ - الحكایة و التمثیل: بود از آن اعرابئی بی توشهٔ