گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عمعق بخاری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «نماز شام، چو پنهان شد آتش اندر آب» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ب» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
ر
ش
ل
م
ن
ی

شماره ۱ - در مدح شمس‌الملک نصر: نماز شام، چو پنهان شد آتش اندر آب

شماره ۲ - قصیده: عنان همت مخلوق اگر به دست قضاست

شماره ۳ - در مدح شمس الملک: خوشاباد سحرگاهی، که بر گلشن گذر دارد

شماره ۴ - قصیده ناتمام التزام مور و موی: اگر موری سخن گوید، و گر مویی روان دارد

شماره ۵ - در مدح نصیرالدوله نصر: الا یا مشعبد شمال معنبر

شماره ۶ - در مدح نصر بن ابراهیم: سپیده دم، چو از گردون نهان شد گوهرین پیکر

شماره ۷ - در مدح خاقان ملک خضر: نسیم زلف آن سیمین صنوبر

شماره ۸ - در مدح نصیر الدوله ناصرالدین ابوالحسن نصر: خیز، ای بت بهشتی، آن جام می بیار

شماره ۹ - قصیده ناتمام در مدح ملک تاج الملوک محمود: وقت گل سوری، خیز ای نگار

شماره ۱۰ - در نکوهش اغل نام: ای آفتاب ملک، رهی خفته بود دوش

شماره ۱۱ - تغزل: دوش آن صنم سنگدل سیم بنا گوش

شماره ۱۲ - در نکوهش اغل نام: دهانت، ای اغل، گنده ریش، گنده بغل

شماره ۱۳ - در مدح شمس الملک: رسول بخت بمن بنده دوش داد پیام

شماره ۱۴ - در مدح ابوالمظفر ابراهیم: مست و شادان در آمد از در تیم

شماره ۱۵ - در مدح نصر: خیال آن صنم سرو قد سیم ذقن

شماره ۱۶ - قصیده ناتمام در مدح الب ارسلان: به گردون برین بر شد، ز فخر این ملکت ایران

شماره ۱۷ - در مدح کمال الدین محمود: زهی دولت! زهی ملکت! زهی همت! زهی سلطان!

شماره ۱۸ - قصیده ناتمام در مدح شمس المک ناصر الدین نصر: ای نگار، از بس که اندر دلبری دستان کنی

sunny dark_mode