گنجور

آمار شعرها

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۸۱

 

آنجاست دل من و هم آنجاست

کان کج کله بلند بالا ست

خوابش دیدیم دوش و مستیم

کان خواب هنوز در سرماست

آهسته رو ای صبا بدان بام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۹۲

 

تلخی نشنیدم از لبت هیچ

یا خود می تو هنوز قند است؟

خامان پنهان دهند پندم

با سوخته‌ای چه جای پند است؟

جان در خم زلف تست بنمای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۲۱

 

صبر و دل و نام و ننگ ما بود

عشق آمد و هر چهار برخاست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۳۰

 

زلف تو سیه چرا است ؟ ما ناک

بسیار در آفتاب گشتست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۳۱

 

زلفت سرو پا شکسته زان است

کز سرو بلند اوفتادست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۰۷

 

در زلف بتان پیچ ای دل

کاین رشته سر دراز دارد

بیچاره کسی که بر درتو

یک سینه و صد نیاز دارد

نی نی غلطم خوش آنکه یاری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۱۳

 

با ما سخن سمن مگویید

کو بوی بهار ما ندارد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۱۸

 

یاری دل ما به رایگان برد

تا دل طلبیم باز جان برد

عشق آمد و گردن خرد زد

دزد آمد و سر ز پاسبان برد

ماندیم از آن حریف دل دزد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۳۳

 

دل دعوی صبا بری همی کرد

چون روی تو دید تاب ناورد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۴۲

 

آتش همگی گلست و ریحان

آنرا که جز از خدا نترسد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۵۸

 

مه بر ناید برابر تو

گر فرمایی برابر آید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۶۹

 

هنگام گلست باده باید

ساقی و حریف ساده باید

گر غنچه گره بر ابرو افکند

پیشانی گل گشاده باید

ساقی برخیز و یار بنشان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۷۳

 

سنگی که از آسمان بیفتد

جز بر خر شیشه گر نیاید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۳

 

بیداد غم از دلم بگوید

در ماتم من فلک بموید

اشکم چو زند برآسمان موج

در خرمن ما خوشه روید

بلی کز مدد سرشک خونین

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۴

 

با یار ز من خبر بگویید

وین راز نهفته تر بگویید

چشمش من مستمند را کشت

در گوش وی این قدر بگویید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۹۶

 

ای شمع رخ تو مطلع نور

زین حسن و جمال چشم بددور

با پرتو عارض توخورشید

چون شمع درآفتاب بی نور

رخسار تو در جهان فروزی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۹۷

 

ای لعل لبت چو بر شکر شیر

شکر ز لب تو چاشنی گیر

از زلف بریدنت دل من

دیوانه شد و برید زنجیر


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۹۸

 

پرسی که چگونه‌ای ؟ چگویم ؟

کز مرده برون نیاید آواز

گویند مرا برو ازین کوی

دل گم کردم کجا روم باز ؟


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۲۱

 

دزدانه در آمد از درم دوش

افگنده کمند زلف بردوش

برخاستم و فتادم از پای

چون او بنشست رفتم از هوش

آن نرگس نیم مست جادوش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۲۷

 

دستم به لب و نظر به رویش

می بر کف و لاله زار در پیش


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]