گنجور

آمار شعرها

 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۸ - در حق تاج الدیز وزیر

 

تاج دولت ، تویی که بر سر چرخ

خاک پای شریف تو تاجست

خاک تو در علو چو گردونست

صدر تو در شرف چو معراجست

هنر از طبع تو بتعظیمست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۰ - در حق ملک نیمروز

 

نه من از آسمان گردنده

خدمت تو بجان طلب کردست ؟

تا تو اشعار من طلب کردی

روح در قالبم طرب کردست

خاصه ، آن خسروی که چرخ بلند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۲ - در عشق گوید

 

آه ! از عشق بی کران ، کین عشق

همه رنج دلست و دردسرست

خبر درد من به عالم رفت

ای دریغا ! که یار بی خبرست


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۴ - ترجمه از شعر تازی

 

هست ابوبکرخته در دانش

لیک در عهد و در وفا خامست

با هر آن کس که دوستی دارد

غایت آن ز صبح تا شامست


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۶ - در حق شمس الدین محمد وزیر

 

تاج اسلام شمس الدین ، گشتست

خاک صدر تو آسمان را تاج

تحفه داده ترا عنایت حق

سیرت و نام صاحب المعراج

هست عزم ترا مضای حسام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۷ - در حق شمس الدین ابو الفتح

 

شمس دین ، صورت ، بو الفتح

ای در فضل بر دلت مفتوح

ای تو شیر و غابروز مصاف

وی تو ابر سخا بوقت صبوح

از تو ایام را هزار شرف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۱۹ - در حق مجد الدین صاحب وزیر

 

صاحب ، ای فاضلی ، که از دانش

بندهٔ تست صاحب عباد

همت تست پیشوای علوم

فکرت تست مقتدای رشاد

همه محض محامدی و شرف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۲۱ - خطاب بپادشاه

 

خسروا ، چرخ با عنایت تو

دل اهل هنر نیازارد

دست بر آسمان برد هر کو

پای در خدمت تو بفشارد

بنده روزی که پیش تو نبود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۲۳ - در مدح احمد بن سعد

 

مایهٔ حمد و سعد ، احمد سعد

که همه سوی محمدت یازد

هم ایادی ازو همی بالد

هم معالی باو همی نازد

سعی گردون بخیر انجامد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۲۴ - در حق صابر بن اسمعیل ترمذی

 

پیش انواع فضلت ، ای صابر

کثرت اختران قلیل آمد

نظم تو خطهٔ خراسان را

همچو در خلد سلسبیل آمد

نکتهٔ خاطر چو آتش تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۲۷ - در حق حمیدالدین

 

با جمال تو ، ای حمیدالدین

رونق ماه و آفتاب نماند

در جهان با مکارم دستت

نام و آوازهٔ سحاب نماند

پیش الطاف تو ز غایت لطف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۲۹ - در حق شهاب الدین

 

جز بنان تو، ای شهاب الدین

مشکلات علوم حل نکند

آنچه رأی تو کرد در گیتی

قرص خورشید در حمل نکند

سعد از حاسدت خبر نکند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۳۰ - در مطایبه

 

روسبی خواهران زنی چندند

که خری را بیک نواله کنند

در وثاق من آمدند امروز

تا بلا را بمن حواله کنند

دفع ایشان نمی توانم کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۳۴ - در حق ادیب صابر بن اسماعیل ترمذی

 

ملک شاعران بنظم و بنثر

خادم صدر خود ، مرا بستود

تا بدان نظم و نثر حرمت او

نزد اشراف مملکت بفزود

نظم و نثری، که در طراوت و لطف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۳۵ - در معارف

 

نکند با عدو مدارا سود

از بر قرب دور باید بود

گرچه داری بناز کژدم را

بزند هر کجات یابد، زود


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۳۸ - در حق ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی

 

طبعت ، ای صابران اسمعیل

هست دریا ، که درهمی زاید

لفظ تو گوش و گردن معنی

بجواهر همی بیاراید

نثر تو شمع انس افروزد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۳۹ - نیز در حق ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی

 

علمت ، ای صابر بن اسمعیل

روی عالم همی بیاراید

رفعت قدر تو بپای شرف

تارک آسمان همی ساید

تویی آنکس ، که در بدایع نظم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۴۰ - در حق حمید الدین

 

مجلس سامی حمید الدین

که همه جز بمهر نگراید

بخصال حمید خویش همی

رونق محمدت بیفزاید

شرع را زیور شمایل او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۴۳ - در مطایبه

 

هرگز آن راحتم نخواهد شد

کان نگار از خمار مینالید

خفته در روی و چاکری مشفق

پشت او را بناز می مالید

کیر اندر میان شلوارم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۴۵ - در صنعت مقلوب

 

راز تو با خدای سخت نکوست

زین قبل هست کار خصم تو زار

رأی عالیت را بحل و بعقل

هست تأیید آسمانی یار

راغ و باغ مخالف جاهت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

[۱] [۲] [۳] [۴]