گنجور

اشعار مشابه

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۶

 

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

گردون ورق هستی ما درننوشتی

هر چند که هجران ثمر وصل برآرد

دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی

آمرزش نقد است کسی را که در این جا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷

 

ای باد که بر خاک در دوست گذشتی

پندارمت از روضه بستان بهشتی

دور از سببی نیست که شوریده سودا

هر لحظه چو دیوانه دوان بر در و دشتی

باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۸

 

چون فتنه شدم بر رخت، ای حور بهشتی

رفتی و مرا در غم خود زار بهشتی

با دست تو من پای فشارم به چه قوت؟

با روی تو من صبر نمایم به چه پشتی؟

بر خاک سر کوی تو یک روز بگریم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای
 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۰

 

اکنون که چمن گشت ز گلزار بهشتی

ساقی می گلگون بطلب بر لب کشتی

زنگ غمت از دل می گلرنگ برد پاک

بشنو که چنین گفت مرا پاک سرشتی

گر محتسبت بر کدوی باده زند سنگ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۸

 

هرگوشه چو مینا، صنم حور سرشتی

در زیر فلک نیست چو میخانه بهشتی

تنگ است چنان عرصه افلاک که گویی

چون خانه خم گشته بنا، بر سر خشتی

چون غنچه که باشد که گریبان نکند چاک؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۸۶

 

ای لعل لبت کوثر و رویت چو بهشتی

از نار محبت تو گِلَم را بسرشتی

گر کفر دو زلفت نبود رهزن ایمان

شیطان صفتش در ره رضوان چه بهشتی

از عشق تو آوَخ که ندانم به سر من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷۸

 

بی غیر میسر شودت گر لب کشتی

با غیر از آن به که برندت به بهشتی

غلمان چو ندیم است بهر گوشه بهشت است

بی دوست بگوئید چه حور و چه بهشتی

ناچار بود منزل تو روضه رضوان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۲

 

ناکرده عمل ایکه طلبکار بهشتی

خواهی چه ثمر خورد ز تخمی که نگشتی

صوفی همه تزویر بود کار تو فریاد

زآندم که کنی خرقه از این پشم که رشتی

نازم بسر کوی خرابات که آنجا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی