گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۷۹

 

خدایا فضل کن گنج قناعتچو بخشیدی و دادی ملک ایمان
گرم روزی نماید تا بمیرمبه از نان خوردن از دست لئیمان


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۹

 

بوره ای دل بوره باری بشیمانمکه کاری کز آن گردی پشیمان
یه دو روزی بناکامی سرآریمباشه روزی که گل چینیم بدامان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۰

 

بوره منت بریم ما از کریمانبکشیم دست از خوان لئیمان
کریمان دست در خوان کریمیکه بر خوانش نظر دارند کریمان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱

 

زدست مو کشیدی باز دامانز کردارت نبی یک جو پشیمان
روم آخر بدامانی زنم دستکه تا از وی رسد کارم بسامان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر