گنجور

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱۱) حکایت سلطان محمود با ایاز

 

چو ملکم این چنین زیر نگین است

چه جای ملکت روی زمین است

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

حَسود سرکشت گر سرنشین است

چو مارش سر بکَف کان سرچنین است

عطار نیشابوری
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۱ - عجز آوردن بلبل به پیش باز و دستوری طلبیدن او

 

که شرط مرد دانا این چنین است

به هر کاری که باشد پیشه این است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۷ - الحکایه و التمثیل

 

که از بهر چرا عالم چنین است

که آن یک آسمان این یک زمین است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل

 

همه عالم مرا زیر نگین است

که ملک من همه روی زمین است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

که یا رب بام زندانت چنین است

که گویی چون نگارستان چین است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش شانزدهم » بخش ۱ - المقاله السادسه عشر

 

گرت ملک جهان زیر نگین است

بآخر جای تو زیر زمین است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

جهودی در جهودی این چنین است

ندانم چونست او کو اهل دین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

تو بشناس آنکه او هادی دین است

یقین میدان که شاه مرسلین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۳

 

تو آن درویش دان کان راه بین است

حقیقت بر طریق شاه دین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۸

 

حدیث لو خلق را معنی این است

طریق راستی در دین همین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۰

 

هر آنکس کو ریائی شد یقین است

برو هم مالک دوزخ نگین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۹

 

علی را بنده بودن اصل دین است

بنزد من سلیمانی همین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۰

 

حقیقت احتسابت کار دین است

حساب تو برب العالمین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۸

 

حقیقت علم ودانش علم دین است

بدان تو علم ما حق الیقین است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۸

 

تو خود را گر شناسی علم دین است

حقیقت علم را معنی همین است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۸ - در شرح نفس فرماید

 

چو مختار خداوند من این است

بدین گفته هزاران آفرین است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۹ - نباید بود ازو غافل زمانی

 

که پیش سالکان توبه همین است

چنین توبه اساس راه دین است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۴ - درونش از دو عالم فرد باشد

 

خشن جانا لباس آخرین است

اصول پوشش ایشان همین است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۴ - درونش از دو عالم فرد باشد

 

چو بی ترتیب مانی برتوشین است

که ترتیب اندرین ره فرض عین است

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۶