گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت اول

 

بسی می کرد زینسان ناامیدی

که ناگه از افق سرزد سفیدی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت اول

 

به نور مخلصان در روسفیدی

به صبر مفلسان در ناامیدی

شیخ بهایی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۹ - نقش فرهاد

 

مثالی کز شبیه او کشیدی

پر و بالش ز شوخی بر دمیدی

عرفی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۵ - ماده تاریخ شهادت عرب

 

گل باغ وفاداری عرب آن

کزین گلشن بجز خاری نچیدی

ز بس کو بود مست جان‌فشانی

ز مژگان جای خونش جان چکیدی

شهید تیغ دشمن گشت و نوشید

[...]

فصیحی هروی
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - تعریف قحط دکن

 

بسهو از قطره ای زابری چکیدی

شرر آسا سوی بالا دویدی

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - تعریف قحط دکن

 

بزانو کاسه سر چون رسیدی

زمانی کاسه همسایه دیدی

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - تعریف قحط دکن

 

چو کوره کنده را آماده دیدی

در آنجا گور کن خود وا کشیدی

کلیم
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۱ - دیدن رام نقش پای راون و نقش پای سیتا را

 

گناه از مردم چشمم چه دیدی؟

که خاک راه بر چشمم گزیدی

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۷ - آمدن فصل بهار

 

تبسم از لب غنچه چکیدی

گل از گلبن شکفته بر دمیدی

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۸۵ - جنگ کردن اندرجیت از رام و لچمن و بیهوش شدن رام و لچمن

 

به هرکس تیر جادویش رسیدی

شدی مار و به زخم اندر خزیدی

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۸۷ - تسلّی دادن ترجتا سیتا را

 

مخور غم ز آنچه دیدی و شنیدی

طلسمی بود جادویی که دیدی

ملا مسیح
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - در مذمت دزدی که خانه سیدا را غارت کرد

 

به هر قفلی که انگشتش رسیدی

شدی آن قفل را پیدا کلیدی

سیدای نسفی
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » ساقی نامه

 

بسا محفل بسا مجلس که دیدی

بسا کز جام عشرت می کشیدی

طبیب اصفهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۲۵

 

به جز نیکی و احسان ها چه دیدی

که چون دیوانگان از او رمیدی؟

قائم مقام فراهانی
 
 
۱
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹