گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش شانزدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

برو ای دل چو دیگی چند جوشی

نهنبن ساز خود را از خموشی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و یکم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

بگویم با تو گر نیکو نپوشی

یکی کم گفتنست و نه خموشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۳ - در پرداختن این داستان

 

اگر عیبی بود، گر عیب پوشی

چو تحسین نکنیم باری خموشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۰ - پاسخ دادن هرمز دایه را

 

بدانسان در دلش افتاد جوشی

که پیدا شد زهرمویش خروشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

بشرط آنکه چون رازم نیوشی

نگهداری سخن، رازم بپوشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

برو بریخ نویس این گرم کوشی

ز سردی چون فقع تا چند جوشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

برآورد از جهان بانگ خروشی

ز خلقش در جهان افتاد جوشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۸ - از سر گرفتن قصّه

 

لباس لطف در معنی تو پوشی

نه یک تن با همه گیتی تو کوشی

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۷۱ - در خاتمت کتاب گوید

 

تو ای دل چند گویی چند جوشی

ترا آمد کنون وقت خموشی

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۴

 

ز عشق مرتضی گر در خروشی

ز دستش شربت کوثر بنوشی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

تو ستّاری و سرّ جمله پوشی

حقیقت عذر موری مینیوشی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۸ - در بیخودی و مستی و کشف ذات فرماید

 

از آن میگردمی شیخا بنوشی

تو این نه خرقه ازرق بپوشی

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

ز دست ساقی ار جامی بنوشی

زمانی تن زن آنجا درخموشی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

وصالم حاصل است اندر خموشی

خموشی پیشه کن گر می بنوشی

عطار
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۲۶ - ایضا له

 

ایا صدری که در بازار دانش

کند کلک تو دایم در فروشی

مکن سستی چنین در کار داعی

چه خواهد کرد با این سخت کوشی

جوابش باز ده تا من نگویم

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۴ - پاسخ خسرو به شیرین

 

بسی کوشیدم اندر پرده پوشی

که پوشم ناله‌ها را در خموشی

امیرخسرو دهلوی
 
 
۱
۲
۳
۴