گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

ایا صدری که در بازار دانش

کند کلک تو دایم در فروشی

مکن سستی چنین در کار داعی

چه خواهد کرد با این سخت کوشی

جوابش باز ده تا من نگویم

جواب احمقان باشد خموشی

 
sunny dark_mode