گنجور

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۳) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه

 

بتر آن گل که سازندش تنوری

که هر ساعت بتابندش بزوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

تو در مصباح تن مشکوة نوری

ز نزدیکی که هستی دور‌ِ دوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

ببین آخر اگر داری حضور‌ی

که هر دم می‌رسد از یار نوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

چو در چشم آیدت چون ماه نوری

چرا ناید در آن هر ذره حوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

تو می‌خواهی بزاری و بزوری

که آید پیل در سوراخ موری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر با خود بری یک ذره نوری

بود ز آن نور خورشیدت حضوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۱ - المقاله الرابع عشر

 

گرت بخشد کمر چه تو چه موری

که هر دو زین کمر هستند عوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش شانزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر تو شیر طبع و پیل زوری

ز بهر طعمهٔ کرمان گوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۷ - الحکایه و التمثیل

 

شبی خفت آن گدایی در تنوری

شهی را دید می‌شد در سموری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۹ - الحکایه و التمثیل

 

شبان‌روزی چو اختر روز کوری

اسیر حرص روز و شب چو موری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۱ - المقاله الثانیه و العشرون

 

چو هر دم می‌توانی یافت نوری

چرا دایم نباشی در حضوری

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

منور دار جانم را به نوری

دلم را زنده گردان از حضوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

ز بوقلمون عالم در غروری

سرابی آب میبینی که دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

اگرچه پیلتن را بود زوری

نیازردی ازو بر خاک موری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

وگر تیری زدی بی هیچ زوری

قلم کردی ز پیکان پای موری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۸ - خطاب با حقیقت جان در معنی زاری كردن گلرخ

 

بگل نزدیک شد در رنج دوری

که برخیزد ز دست ناصبوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۳ - زاری هرمز در عشق گل پیش دایه

 

چو هرمز مینیافت از خود صبوری

هزاران رنج یافت از درد دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۵ - خواستگاری شاه اصفهان از گل

 

دلش در نفرتی دید ونفوری

وزو نزد یکیی جستن چو دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

مرا در آتش سوزان صبوری

بسی خوشتر که یک دم از تو دوری

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۷
sunny dark_mode