گنجور

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

وگر تیری زدی بی هیچ زوری

قلم کردی ز پیکان پای موری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۸ - خطاب با حقیقت جان در معنی زاری كردن گلرخ

 

بگل نزدیک شد در رنج دوری

که برخیزد ز دست ناصبوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۳ - زاری هرمز در عشق گل پیش دایه

 

چو هرمز مینیافت از خود صبوری

هزاران رنج یافت از درد دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۵ - خواستگاری شاه اصفهان از گل

 

دلش در نفرتی دید ونفوری

وزو نزد یکیی جستن چو دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

مرا در آتش سوزان صبوری

بسی خوشتر که یک دم از تو دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

نیم کافر نجویم از تو دوری

که کفرست از تو یک ساعت صبوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

کمر بر بسته میگردم چو موری

که تا پیش تو بازآیم بزوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

دل شه جوش زد ازناصبوری

که بود از دیرگاهش درد دوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۱ - رفتن خسرو بدریا بطلب گل

 

فرو بارید اشک از درد دوری

نه دل ماندش نه عقل ونی صبوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۵ - آگاهی یافتن قیصر از آمدن خسرو

 

چو قیصر دید خسرو را ز دوری

بدو نزدیک شد چون ناصبوری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۴ - نامهٔ خسرو به شاپور

 

وگر یک نیزه آرد بر تو زوری

که گر پیلی بخاک افتی چو موری

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۹ - سپری شدن کار خسرو

 

کنون جان میدهم از ناصبوری

که جان دادن بسی به کز تو دوری

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

اگر ره بردی و از وی تو دوری

بمعنی و حقیقت در حضوری

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۶

 

بود نزدیک او اما تو دوری

نمی‌بینی به چشم دل چه کوری

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۹ - در تحقیق صحبت فرماید

 

که بنهد ماورای عقل طوری

کند بر حال خو زین گفته جوری

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

در این آیینه منصور است نوری

در این آیت به بین عین حضوری

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

هر آیینه تو در منصور نوری

حقیقت بیشکی ذوق حضوری

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۲ - سؤال کردن شیخ جنید از منصور در حقیقت شرع

 

ره از تو روشن است و چون تو نوری

درون جملگی دایم حضوری

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

دگر اهل معانی را حضوری

بده تا طاعتش باشد چو نوری

عطار
 
 
۱
۲
۳