گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۰ - پشیمان شدن رامین از رفتن ویس و از پس ویس شدن

 

نه از گفتار رامین نرم شد سنگ

نه از سرما بهارش گشت بی رنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۴ - نامه نوشتن ویس به پیش رامین

 

کجا این نامه گر خوانی تو بر سنگ

ز سنگ آید به گوشَت نالهٔ چنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۸ - آگاه شدن موبد از گنج بردن رامین با ویس

 

همی ننگ آمدش برگشتن از جنگ

ز گرگان سوی آمل کرد آهنگ

فخرالدین اسعد گرگانی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۱ - مسمط در مدح شاه ابوالخلیل جعفر

 

چو او در جنگ آرد تیغ در چنگ

ندارد پیل یشک و شیر نر چنگ

بیابان در وغا بر تیغ او تنگ

پلنگ از هیبتش ماننده رنگ

دهد خواهندگان را سیم چون سنگ

[...]

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۲ - مسمط در مدح امیر شمس الدین

 

گرفته با درنگ از روی من رنگ

گرفته باد رنگ از گل به نیرنگ

شده بر لاله کوه و بوستان تنگ

گرفته جای او را نار و نارنگ

برآید نیمروزان ابر شبرنگ

[...]

قطران تبریزی
 

لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۵ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء

 

خوشا حال لحاف و بستر آهنگ

که میگیرند هر شب در برت تنگ

لبیبی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۷

 

دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ

ز دستم شیشهٔ ناموس بر سنگ

ازین دیوانگی روزی برآیم

که در دامان دلبر برزنم چنگ

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۸

 

وای آن روجی که در قبرم نهند تنگ

ببالینم نهند خشت و گل و سنگ

نه پای آنکه بگریزم ز ماران

نه دست آنکه با موران کنم جنگ

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۹

 

دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ

زده آئینه هر نام بر سنگ

بمو واجند که بی نام و ننگی

هر آن یارش تویی چه نام و چه ننگ

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

چو قفل رومی آوردی در آهنگ

گشادی قفل گنج از روم و از زنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

خدایش تیغ نصرت داده در چنگ

کز آهن نقش داند بست بر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

لب و دندانش از آن در سنگ زد چنگ

که دارد لعل و گوهر جای در سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

که کار آمد برون از قالب تنگ

کلید‌ت را گشادند آهن از سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

چو زنبور‌ی که دارد خانهٔ تنگ

در آن خانه بود حلوا‌ی صد رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

 

اگر خواهد به آب تیغ گل رنگ

برآرد رود روس از چشمهٔ زنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

اگر عشق اوفتد در سینهٔ سنگ

به معشوقی زند در گوهری چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

 

چو صاحب‌سنگ دید آن نقشِ ارژنگ

فروماند از سخن چون نقش بر سنگ

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۳۰
sunny dark_mode