گنجور

 
لبیبی

خوشا حال لحاف و بستر آهنگ

که می‌گیرند هر شب در برت تنگ

 
sunny dark_mode