گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸ - آغاز داستان ویس و رامین

 

گروهی می‌خوران در بوستانی

گروهی گل‌چنان در گلستانی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۳ - در انجام کتاب گوید

 

به فرمانت بگفتم داستانی

ز خوبی چون شکفته بوستانی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

 

ملک فرمود تا هر دلستانی

فرو گوید به نوبت داستانی

نظامی گنجوی
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۵۱ - در اثبات ذات و دل گوید

 

چو طفلی گر ببیند بوستانی

در آنجاگه بود خوش دلستانی

عطار نیشابوری
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۲۰ - راز گفتن جمشید با پدر و مادر

 

مرا بردند در خوش بوستانی

در او قصری به شکل گلستانی

سلمان ساوجی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۸ - نامه خورشید به جمشید

 

دو گل بودیم خوش در گلستانی

ندیم ما چو بلبل دوستانی

سلمان ساوجی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۳ - آمدن معشوق به خانهٔ عاشق

 

چنین زیبا نگاری دل ستانی

به رعنائی و خوبی داستانی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۴ - در صفت وصال

 

چنین زیبا نگاری دلستانی

به رعنائی و خوبی داستانی

عبید زاکانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۴۵

 

الا ای سرو ناز بوستانی

به غایت دلفریب و دلستانی

جهان بادت به کام ای سرو آزاد

که تو آرایش این گلستانی

به روی گل بناز ای بلبل مست

[...]

جهان ملک خاتون
 

عرفی شیرازی » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - بامداد شیرین

 

چو داده آنماه داد دلستانی

یکایک عاشقان بوستانی

عرفی شیرازی
 

نوعی خبوشانی » مثنوی سوز و گداز » بخش ۵ - ادامه

 

به دستانی سرایم داستانی

کزو هرگوش گردد بوستانی

نوعی خبوشانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۰ - گل و شبنم

 

گل و شبنم به هم در بوستانی

خوش افکندند طرح داستانی

صغیر اصفهانی