گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در فضیلت مرتضی رضی الله عنه

 

خطا گفتم که ازمشک خطایست

که او هم نافه و شیر خدایست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

من آزادم مرا شوهر بجایست

گواه صادقم این دم خدایست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۱) حکایت پسر هارون الرشید

 

بمادر گفت عالم این سرایست

و یا بیرون این بسیار جایست؟

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و یکم » بخش ۱ - المقاله الحادیه و العشرون

 

نکو بین باش گر عقلت بجایست

که گر بی عیب می‌جویی خدایست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۶ - آغاز داستان

 

ندارد هیچکس خصمش، خدایست

کنون این کار کار آن سرایست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

اگر لعل تو گویم، جان فزایست

وگر زلف تو گویم، دلگشایست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۲ - از سر گرفتن قصّه

 

ندانستند یک تن کان چه رایست

کجا خواهند شد مقصد کجایست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

بدل گفتا ندانم کاین چه جایست

ز سر در این چه دوران بلایست

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۹ - در تحقیق صحبت فرماید

 

چه دانی تا خرابی خود چه جایست

که علم و عقل بر آنجا بپایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

کمال لطف تو بیمنتهایست

گدا امیدوار اندر دعایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۶ - در حقایق و توحید کل فرماید

 

چو مقصود آفرینش مصطفایست

یقین منصور او را رهنمایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۷ - در ذات و صفات و عین الیقین فرماید

 

همه دیدار پاک مصطفایست

از آن عالم پر از نور و ضیایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

حضور و نور من از مصطفایست

مرا او در درون جان صفای است

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۴ - در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است

 

حقیقت با شریعت آشنایست

حقیقت ذات پاک مصطفایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۶ - در نموداری یقین میان جان ودل و فرق در میان اینها

 

خلاص عاشقان اندر بلایست

فنا دیدن یقین عین بقایست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۸ - در خلوت و عزلت ودیدار الوهیت گوید

 

اگر رویت حقیقت در خدایست

ابا اوباش کو خود رهنمایست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۶