گنجور

عطار » بلبل نامه » بخش ۲۵ - حکایت

 

به خود می‌رفت راه بی‌نهایت

نباشد پادشاهی بی ولایت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۵ - آمدن هدهد در نصیحت بلبل باو که راه بسی باریکست

 

بیا ای هدهد صاحب هدایت

چه داری تا خبر از هر ولایت

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۶ - جواب دادن هدهد بلبل را و اجازت دادن بلبل را

 

بسی گفتم به شرح ازجان حکایت

حکایت را رسانیدم به غایت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

نه هرگز کبریایش را بدایت

نه ملکش را سرانجام و نهایت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۷ - الحکایه و التمثیل

 

برون نامد درین دوران به‌غایت

کسی در پختگی این ولایت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

سخن تا چند رانی در نهایت؟

که ماندی بر سر راه بدایت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

شگرفی که‌آفتاب این ولایت

درو می‌تابد از برج هدایت

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

بدریا گفت ای بس بی نهایت

ز آرام تو می‌ترسم بغایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

الهی سخت میترسم بغایت

که در پیشست راهی بینهایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

ز من بپذیر زیرا کاین حکایت

ز تو کردند ره بینان روایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۳ - زاری هرمز در عشق گل پیش دایه

 

چو گردون را معلّق گشت رایت

زانجم نه ورق شد پر روایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چو شد اندیشهٔ گل بی‌نهایت

ز بی صبری به‌جوش آمد به‌غایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۲ - در صفت بربط

 

مراحق داد در معنی هدایت

ازین معنیست، معنی بی نهایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

نکوتر مینیاید هیچ جایت

که نیکوییست از سر تا بپایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

نکویی هم ندارد بی نهایت

ولی شیرینیی دارد بغایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۱ - رفتن خسرو بدریا بطلب گل

 

زهی عطار در بحر حکایت

توداری درّ معنی بی نهایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۷ - باز رفتن بسر قصّه

 

الا ای پیک راه بی نهایت

سلوکت را نه حدّست و نه غایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۹ - سپری شدن کار خسرو

 

چنین گفت او که کرد از وی روایت

کسی کو بود راوی حکایت

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۹ - سپری شدن کار خسرو

 

چو جعفر این سفر گرهست رایت

بود بی دست و پایی دست و پایت

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۶