گنجور

عطار » الهی نامه » بخش هفتم » (۳) حکایت مرد ترسا و شیخ بایزید

 

اگر زنّار بگسستن خطا نیست

چرا زنّار بر بستن روا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نهم » (۲) حکایت بهلول و گورستان

 

خدا گفت این همه دعوی روا نیست

که میراث منست آن شما نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۳) حکایت گفتار پیغامبر در طفل نوزاد

 

تو گر جامه بگردانی روا نیست

که او دوزد، بدست تو قبا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۱۳) حکایت حسن بصری و شمعون

 

دران آتش که یک ذرّه وفا نیست

ازو موئی وفا جستن روا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دوازدهم » (۱) حکایت کیخسرو و جام جم

 

یقینش شد که ملکش جز فنا نیست

که در دنیا بقا را هم بقا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۶) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم

 

گر از خون پسر خوردن روا نیست

چرا پس خونِ خود خوردن خطا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۱۸) حکایت بهلول

 

که چندین کبر از خاکی روا نیست

که گر فرعون شد خواجه خدا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۶) حکایت امیرالمؤمنین عمرخطاب رضی الله عنه با جوان عاشق

 

چوغم کشتست او را وین خطا نیست

دگر ره کُشته را کشتن روا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱۳) حکایت سلطان محمود که با دیوانه نشست

 

چو خود بینی درین مذهب روا نیست

اگر غیری به بینی جز خطا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۱۰) حکایت سفیان ثوری رحمه الله

 

بصورت وقتِ این پشت دو تا نیست

که پشت تو چنین دیدن روا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۱۱) حکایت مجنون و لیلی

 

بسوزن آن برون کردن روا نیست

وگر بیرون کنی باری وفا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۲) گفتار مرد خدای پرست

 

چو در من نیز یک ذرّه وفا نیست

ز غیری این وفا جُستن رو انیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۴) حکایت وفات اسکندر رومی

 

غرض زین گفت و گویم جز دعا نیست

که کار بی‌غرض جز از خدا نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

 

چو در کار خدا چون و چرا نیست

امید از حق بریدن هم روا نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه

 

کمال انبیا جایی که جا نیست

که گر کس داند آن جز حق روا نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

نشانی نه هویدا نه نهانیست

نشانیست انک عین بی‌نشانیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

جوی عجب تو گر طاعت جهانیست

مثال آتشی در پنبه دانیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۱ - المقاله الحادی عشر

 

جهان جاودان خوش خوش جهانیست

که کلی این جهان زان یک نشانیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سیزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

همه کام دلم از خود فنانیست

که در عین فنا عین بقانیست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۸