گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

چو نور دیده باشد آسمان‌ها

نباشد چون چنین‌ها آنچنان‌ها

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

چو در خونابه می‌گردند جانها

چه برخیزد ز بوده استخوانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۲ - آغاز عشقنامۀ خسرو و گل

 

بخواند بلبل از گل داستانها

ولی مرغان شناسند آن زبانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

ز نامش پر شکر شد کام جانها

زیادش پرگهر تیغ زبانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

به گل گفت ای چراغ بوستان‌ها

فروغ ماه رویت شمع جان‌ها

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

زهی توحید ما با جان جانها

زهی معنی دو صد شرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۴ - در صفت پیر دانا و حکایت اسرار کردن کل با او فرماید

 

توئی ماه و توئی خورشید جانها

که پیدا میکنی سرّ نهانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

نگفتند این چنین شرح و بیانها

کجا یابد چنین اسرار جانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

منم اللّه و اندر هر زبانها

کنم در وصف خودشرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

نه چندانست گفتن در زبانها

که بتوان یافت کلّی در بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۹۹ - در آگاهی دل در اسرارو از تقلید دور شدن فرماید

 

مرا با تو خوشست ای جان جانها

تو دانی آشکارا ونهانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۰۱ - در صفت وصل و دریافتن راز کل بهر نوع فرماید

 

دوا کن دردم ای درمان جانها

که از دردست این شرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

چنان حیران دیدارست جانها

که لال توشدست کلّی زبانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

ز عشقت آگهم ای بود جانها

که دیدستم چنین شرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۲ - در آگاهی دادن دل در عین منزل و او از آن عاشق بودن فرماید

 

به موئی بسته‌ای بر پای جانها

به هر حرفیست مر شرح و بیانها

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode