گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

بلی هست آزموده در نشان‌ها

که هر کش دل جهد بیند زیان‌ها

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

در آن ساعت که باشد نَشْوِ جان‌ها

گل تسبیح روید بر زبان‌ها

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

به دور افتادگان از خان و مان‌ها

به واپس‌ماندگان از کاروان‌ها

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

نهاده توده توده بر کرانها

ز یاقوت و زمرد نقل دانها

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۰ - در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

 

ز تو گر باز پرسند آن نشان‌ها

نیاری هیچ حرفی یاد از آنها

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۳ - چگونگی رفتن جان از جسم

 

دگر ره باز پرسیدش که جان‌ها

چگونه بر پرند از آشیان‌ها

نظامی
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

چو نور دیده باشد آسمان‌ها

نباشد چون چنین‌ها آنچنان‌ها

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

چو در خونابه می‌گردند جانها

چه برخیزد ز بوده استخوانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۲ - آغاز عشقنامۀ خسرو و گل

 

بخواند بلبل از گل داستانها

ولی مرغان شناسند آن زبانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

ز نامش پر شکر شد کام جانها

زیادش پرگهر تیغ زبانها

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

به گل گفت ای چراغ بوستان‌ها

فروغ ماه رویت شمع جان‌ها

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

زهی توحید ما با جان جانها

زهی معنی دو صد شرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۴ - در صفت پیر دانا و حکایت اسرار کردن کل با او فرماید

 

توئی ماه و توئی خورشید جانها

که پیدا میکنی سرّ نهانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

نگفتند این چنین شرح و بیانها

کجا یابد چنین اسرار جانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

منم اللّه و اندر هر زبانها

کنم در وصف خودشرح و بیانها

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

نه چندانست گفتن در زبانها

که بتوان یافت کلّی در بیانها

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode