گنجور

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۸) حکایت بزرجمهر با انوشیروان

 

مده بر باد این گوهر ببازی

که گر خواهی که بازآری چه سازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۴) حکایت لقمۀ حلال

 

اگر صد بار روزی غُسل سازی

چو با خویشی نهٔ جز نانمازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱۰) حکایت روباه که در دام افتاد

 

بدل می‌گفت با دل نیست بازی

کنون باید بکارم حیله سازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۱۹) حکایت آن دزد که گرفتار شد

 

امان می‌خواست از عجز و نیازی

که ریزد آب و بگزارد نمازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۲۴) حکایت جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد

 

چو من دارم نمک تا چند بازی

ز عشق بی نمک چندین چه نازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۱۲) حکایت سلطان محمود با پیرزن

 

اگر فردا بسی مرکب بتازی

تو هم در گردِ من نرسی چه سازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۶) حکایت جهاز فاطمه رضی الله عنها

 

بنیروی اسد تا چند نازی

که تو سرگشتهٔ گر سرفرازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۶) حکایت پیر خالو سرخسی

 

تو این دم مست عشق دلنوازی

گهی سرمست و گاهی سرفرازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

 

جوابش داد رند نانمازی

که من این یافتم از پاک بازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

 

مسلَّم باشدت این پاک بازی

وگر نه ناقصی و نانمازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۵) حکایت ایاز و درد چشم او

 

چو بنشست آن زمان محمود غازی

بجَست از جا ایاز از دلنوازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۵) حکایت ایاز و درد چشم او

 

تو می‌باید که چشم از درد سازی

ز درد چشم تو خود می‌گدازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » جواب پدر

 

که تا هرنیک و هر بد در نبازی

نباشی عاشقی الّا مجازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

زسوز عشق معشوق مجازی

بنگشاید چنان شعری ببازی

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

 

چو از نیک و بد ما بی‌نیازی

ز هر دو بگذری کارم بسازی

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۲۳ - جواب دادن بلبل سلیمان(ع) را که هر مرغ لائق اسرار توحید نیست

 

چو سنگ افسرده اندر بی نیازی

به سر بردند عمر خود به بازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

زهی انعام و لطف کار سازی

که یک یک ذره را با اوست رازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

تو می‌خواهی بتسبیح و نمازی

که خشنود آید از تو بی نیازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سوم » بخش ۴ - فی فضیلت امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه

 

چنین باید نماز ار اهل رازی

که تا باشد نماز تو نمازی

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

چنین گفته‌ست طاهر پاکباز‌ی

که من چل سال ماندم در نیازی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۷