گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۳ - آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو

 

هر آن کاو مردمان را خوار دارد

بدان کاو دشمن بسیار دارد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۳ - سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس

 

چرا نالد تنی کاین کار دارد

چرا پیچد دلی کاین بار دارد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۱ - وفات کردن ویس

 

مرا شاید که دل تیمار دارد

و یا چشمم مژه خونبار دارد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۳ - در انجام کتاب گوید

 

ز بس کاو شکرین گفتار دارد

ز بهروزی نشان بسیار دارد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۷

 

دلم با عشق آن بت کار دارد

که او با عاشقان پیکار دارد

به دست عشقبازی در فتادم

که او عاشق چو من بسیار دارد

دل من عاشق عشقست و شاید

[...]

سنایی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرین

 

اگر شیرین سر پیکار دارد

رطب دانی که سر با خار دارد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

کسی کو با ترنجم کار دارد

ترنج آسا قدم بر خار دارد

نظامی
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۷ - آگاهی یافتن خسرو از گل

 

چنین رویی که این دلدار دارد

بسی دختر درین غم یار دارد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۵ - رزم خسرو با شاپور

 

اگرچه جرم صد انبار دارد

ولی بر شاه حق بسیار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۸ - در سؤال کردن از هیلاج و جواب دادن او را

 

اساس راه را عطار دارد

که اسرارش همه گفتار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

چنان اینجا عیان یار دارد

که گویی او همه دیدار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۱ - حکایت

 

ولیکن مغز اینجا کار دارد

که او جان تو در تیمار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۸ - راز گفتن شیخ کبیر با شیخ جنید(قس) از هواداری منصور

 

سراپایش همه دیداردارد

چنین شرح و بیان گفتار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۹ - جواب دادن جنید شیخ کبیر را درنموداری منصور

 

حقیقت بود ودید یار دارد

نمودش این چنین برداردارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

همه یار است و کل دلدار دارد

ز وصل حق دل هشیار دارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

ز دید احمد مختار دارد

سراپایش حقیقت یاردارد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

خدا با اوست دید یار دارد

در اینجا بیشکی دیدار دارد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

که این دنیا خطر بسیار دارد

بسی را همچو خود افگار دارد

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode