گنجور

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۴) حکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی

 

بزرگی را که مرد کار باشد

برش بنشین کاثر بسیار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۷) حکایت گبر که پُل ساخت

 

اگر یک دم کسی بیدار باشد

چه گر یکدم بود بسیار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۱۴) گفتار شیخ در درآمدن دولت

 

هر آنکس را که دولت یار باشد

همان دولت درو در کار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۱۸) حکایت بهلول

 

چو مطلوب کسی مردار باشد

کجا با سرِّ قدسش کار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۱) حکایت پسر هارون الرشید

 

کسی کو عاصی جبّار باشد

چنین هم سرنگون هم خوار باشد

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

 

کسی کو از پی مردار باشد

ز مرداری بتر صد بار باشد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۷ - باز رفتن بسر قصّه

 

هر آنکس را که دولت یار باشد

کجا کاری بدو دشوار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

مرا در جان و دل آن یار باشد

ز غیر او دلم بیزار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۳

 

بود درویش کو دلدار باشد

همیشه مرهم آزار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۴

 

تو پنداری که این دشوار باشد

حجاب تو همین پندار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۰

 

ز هر چیزی که حق بیزار باشد

یقین میدان که او مردار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۲

 

تو ناجی دان کسی کو یار باشد

بمعنی واقف اسرار باشد

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۷

 

کسی را کین عبادت یار باشد

دلش منزلگه دلدار باشد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۲ - در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید

 

چو دولت پایمرد کار باشد

همان بخت تو هر دم یار باشد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۳ - در بیان نمایش و روش و کشش

 

چو او در راه حق هشیار باشد

کشش خود دایماً در کار باشد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۹ - در تحقیق صحبت فرماید

 

کسی کو اهل این اسرار باشد

درونش را بمعنی کار باشد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳۴ - در شرح کشف اولیاء

 

سلوک راه حق دشوار باشد

کسی داند که او هشیار باشد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۱ - جواب منصور در خطاب حق سبحانه و تعالی

 

مرا تا یار آنجا یار باشد

اناالحق دمبدم دیدار باشد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۴ - در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است

 

هر آنکو دشمن کرار باشد

خدا از آن لعین بیزار باشد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را

 

یقن یار است و دایم یار باشد

ز دید خویش برخوردار باشد

عطار
 
 
۱
۲