گنجور

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۸۶ - مجمع‌الاهواء

 

به پیش چشم او هر سو فتاده

ز بیماران دل بر مرگ داده

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۳۸۹ - المحفوظ

 

ز حفظ حق مخالفها نهاده

که آن در قول و فعل است و اراده

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۳۸ - الموت

 

فلاطون داده خود فتوی زیاده

بر این موتت ز «موتوابالاراده»

صفی علیشاه
 

ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل سوم - سوگواری‌ها » شمارهٔ ۲۷ - باغ کربلا

 

شما پا بر فراز گل نهاده

تن عباس بی دست اوفتاده

ترکی شیرازی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۲ - حمایت در فریب دنیا

 

به چشم حور و غلمان سرمه داده

به رضوان روزن جنت گشاده

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۳ - نصیحت سقراط سلطان را

 

به سامان خردمندان ساده

ز اسب خودستایی شو پیاده

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۴ - در بی‌وفایی زن و فرزند

 

غذایت را به طفلی از چه داده

لطافت از چه در طبعت نهاده

صامت بروجردی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۲ - فی المناجات

 

خدایا سینه من را صفا ده

دلم را حکمت بی منتهی ده

صفای اصفهانی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۵ - حسبحال آذربایجان و خراسان هنگام تعدیات و بمباردمان سپاهیان روس تزاری

 

من آنجا بر سر پای ایستاده

عنان صبر و تاب از دست داده

ز دیده سیل خون بر رخ گشاده

دل اندر رحمت باری نهاده

ادیب الممالک
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۷۲ - بروی او در دل ناگشاد

 

بروی او در دل ناگشاد

خودی اندر کف خاکش نزاده

ضمیر او تهی از بانگ تکبیر

حریم ذکر او از پا فتاده

اقبال لاهوری
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - نامهٔ منظوم

 

به قربان حضور شاهزاده

که آیین وفا ازکف نهاده

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - نامهٔ منظوم

 

سخن تا چند بافم زین زیاده

زیادت باد عمر شاهزاده

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۲ - بچهٔ ترس

 

گه رفتن منظم پا نهاده

چو وقت مشق‌، سرهنگ پیاده

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

شدی قائل به یک برهان ساده

که باشد شمس گردان ایستاده

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

وگر وجدانت نپذیرد شهاده

برو در سایهٔ فکر و اراده

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۹ - هُمر -‌اَبرخیس

 

گرفت این گونه عیب از شیر ماده

که چون تو دیر در عالم که زاده‌؟

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۳۰ - سی لحن موسیقی

 

سوم را نام «‌فرخ‌روز» داده

دگر « کیخسروی‌» نامی نهاده

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۱۶
۱۷
۱۸
sunny dark_mode