گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » در فضیلت مرتضی رضی الله عنه

 

اسد کو ناف خانهٔ آفتابست

ازان آهو دمش چون مشک نابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

زنی مشهور همچون آفتابست

که پیش حق دعایش مستجابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۸) حکایت جوان صاحب معرفت وبهشت و لقای حق تعالی

 

وگر عمر تو بیرون زین حسابست

بهر دم در حسابت صد حجابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهارم » (۴) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد

 

چو رویش را جمال بی‌حسابست

جمالش را فروغ او حجابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۲) حکایت ابلیس و زاری کردن او

 

شدم بر پی روان تا آن چه آبست

که چندینیش در رفتن شتابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۱) حکایت سلطان سنجر با عبّاسۀ طوسی

 

چو یک یک ذرّهٔ عالم حجابست

ترا گر ذرّهٔ باشد حسابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۲) حکایت عیسی علیه السلام

 

گرت یک جَو حرام ناصوابست

هزار و هشتصد سالت عذابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۲) گفتار مرد خدای پرست

 

چو هر همدم که می‌بینم حجابست

مرا پس هر دمی همدم کتابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

 

چنین کس را که زهدی بی‌حسابست

چو ازگور و کفن چندین حجابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

دل عطّار از دردت خرابست

گذر سوی خرابیها صوابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

چو مویی تا به کوهی در حسابست

چه مویی و چه کوهی چون حجابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

دو همدم را که با هم شان حسابست

اگر مویی میان باشد حجابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

ترا رفتن ازین روزن صوابست

که صحرای جهان پر آفتابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

هزاران دل برین آتش کبابست

کرا پروای این یک قطره ‌آبست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

ترا امّ القری کی در حسابست

نبی امّی ازامّ الکتابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۰ - در فضیلت امام شافعی

 

دلش تا پیشگه چون بی حسابست

کتاب امّتش اُمّالکتابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

چنان بختم ز بیداری پر آبست

که فتنه زیر بختم مست خوابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

دلم پر آتش و چشمم پر آبست

اگر با من درآمیزی صوابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۹ - آغاز نامۀ گل بخسرو

 

چو او نیلوفر بی آفتابست

ببوی آشنا در زیر آبست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۱ - رسیدن نامۀ گل بخسرو

 

ز من بگریخت، بسیارم شتابست

که گر خادم رود از پس صوابست

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode