گنجور

اشعار مشابه

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷

 

نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید

فغان که بخت من از خواب در نمی‌آید

صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش

که آب زندگیم در نظر نمی‌آید

قد بلند تو را تا به بر نمی‌گیرم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰۴

 

ز دل خیال میانش بدر نمی آید

ز لفظ معنی پیچیده بر نمی آید

نظر ز عارض او برنمی توانم داشت

بهشت اگر چه مرا در نظرنمی آید

پیام لطف تو با عاشق اختیاری نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰۵

 

خیال روی تو از دل بدر نمی آید

که خودپرست ز آیینه بر نمی آید

نمی کند دل بیتاب من نفس را راست

نهال قامت او تا به برنمی آید

لب شکایت من از وصال بسته نشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

نفس برآید و مقصود بر نمی‏آید

فغان که بخت من از خواب بر نمی‏آید

کسی ز مهدی هادی نشان نمی‏بخشد

به سوی ما ز خیالش خبر نمی‏آید

به آب دیده شب و روز تربیت کردم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۰

 

شبی ز هجر تو ما را به سر نمی آید

که پارهٔ جگر از چشم تر نمی آید

به رنگ مو، ز سرم خار پا برون آمد

چها که در ره عشقت به سر نمی آید

نکوست هر چه کند با من فلک زده دوست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶

 

نگار من ز شبستان به در نمی‌آید

زمان گل مگر آخر به سر نمی‌آید

بهار می‌گذرد ساقیا تعلل چیست

مگر خزان دو سه روز دگر نمی‌آید

چه شد که لاف کلیمی نمی‌زند بلبل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۳۱ - خیال عشق

 

خیال عشق تو از سر بدر نمی آید

ز من علاج بجز ترک سر نمی آید

الهی آنکه نبودی نهال قد بتان

که جز جفا ثمر از این شجر نمی آید

وفا و مهر ز خوبان طمع مکن ز آنروی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عارف قزوینی
 

کلیم » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۶

 

براه عشق که هرگز بسر نمی آید

بغیر گم شدن از راهبر نمی آید

همیشه عقل در اصلاح نفس عاجز بود

که پندگوی بدیوانه بر نمی آید

به است پائی کز وی برآید آبله ای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کلیم
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۰۰

 

بجز خیال توأم در نظر نمی آید

دمیم بی رخ جانان به سر نمی آید

منم به خاک رهش معتکف به امّیدش

ولیک سرو روان در گذر نمی آید

پری صفت ز دو چشمم نهان شده عمریست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

مجد همگر » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۳

 

مراد من ز وصال تو بر نمی آید

بلای عشق تو بر من به سر نمی آید

شب جوانی من در امید تو بگذشت

هنوز صبح وصال تو بر نمی آید

درخت وصل تو در باغ عمر بنشاندم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر