گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۷ - وله ایضا

 

ندانم چه افتاد مال ترا
که چون خاطرت در پراکندگیست
به دیناری از وی صلت می کنی
پدیدست کت آخر زندگسیت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل