گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۵

 

همیشه هنرمند بادا تنت

رسیده به کام دل روشنت

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۸

 

به خاک اندر افگنده پر خون تنت

زمین بستر و گرد پیراهنت

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی بهرام گور » بخش ۳۲

 

سرت را جدا کردمی از تنت

شدی مویه‌گر بر تو پیراهنت

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۱۱

 

اگر شاه ایران شود دشمنت

ازو بد رسد بی‌گمان برتنت

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی هرمزد دوازده سال بود » بخش ۱۰

 

بدو گفت اینک سردشمنت

کجا بد سگالیده بد برتنت

فردوسی
 

ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۱۷۰ - عاشق شدن دختر کوش و انتقام پدر از معشوق وی

 

اگر سر برون آید از گردنت

جز آن گه که یابند مرده تنت

ایرانشان
 

ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۲۳۲ - رای زدن فریدون با قارن در کار کوش

 

اگر چند رنجور بینم تنت

بفرسود یال و بر از جوشنت

ایرانشان
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش دوم: خردنامه » بخش ۳۲ - خردنامه سقراط

 

نترسی که شمشیر گردن زنت

بگیرد به خون کسی گردنت؟

نظامی
 

سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۴ - در معنی شفقت بر حال رعیت

 

عدو زنده سرگشته پیرامنت

به از خون او کشته در گردنت

سعدی
 

حکیم نزاری » ادب‌نامه » باب پنجم - در اجتهاد و احتیاط کردن » بخش ۱

 

زَنَد آتش خشم در خرمنت

بسوزد همه رخت جان و تنت

حکیم نزاری
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١۴٩

 

کسی کو طریق تواضع رود

کند بر سریر شرف سلطنت

ولیکن تو جایش بدان و مکن

ملک سیرتی درگه شیطنت

تواضع بود با بزرگان ادب

[...]

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١۶٩

 

مرا نیمه نانی که در خور بود

بدست آورم از ره دهقنت

چو دو نان نخواهم نمودن دگر

برای دو نان پیش کس مسکنت

من و گنج آزادگی بعد از این

[...]

ابن یمین
 
 
۱
۲
۳