گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۵۷ - سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن

 

دگر گفت کای بحر دانشوری

تو فرهنگیان را یکایک سری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۶۳ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن برهمن

 

به پاسخ بدو گفت کز شش دری

برد زین همه نام نیک اختری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۵ - نامه نوشتن فرامرز به طورگ

 

بدین مرز بگذاری و بگذری

مبادا بدین بد تو کیفر بری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۵ - نامه نوشتن فرامرز به طورگ

 

بپیچد نامه چو گشت اسپری

جهانجوی با خشم و با داوری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸۸ - نامه نوشتن طورگ به افراسیاب

 

نباید که جایی درنگ آوری

مگر نامه من به خسرو بری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹۲ - پاسخ دادن رای هند،فرستاده فرامرز را

 

برون شد ز هندوستان لشکری

که هر فوج از ایشان بد از کشوری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۰۴ - رزم کردن رای هندی با فرامرز

 

برآراست رای برین لشکری

ز هندوستان هر کجا مهتری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱۰ - رزم فرامرز با مهارک هندی

 

فرستم به هر گوشه ای مهتری

به هر جا که مردیست در کشوری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode