گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اسکندر » بخش ۴۳

 

بدین خواستن باش فریادرس

که فریادرس باشدم دست‌رس

ابوالقاسم فردوسی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۱۶ - پیکار اسکندر با لشگر زنگبار

 

برو سینه‌ای همچو پولاد ترس

حدیث تنومندی آن خود مپرس

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش دوم: خردنامه » بخش ۱۱ - افسانهٔ ارشمیدس با کنیزک چینی

 

سراینده استاد را روز درس

ز تعلیم او در دل افتاد ترس

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش دوم: خردنامه » بخش ۲۶ - گفتار افلاطون

 

ز حرف خطا چون نداریم ترس؟

که از لوح نادیده خوانیم درس

نظامی گنجوی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۸

 

بهر صفه اش، داده ادریس درس

نه کس را ز تلبیس ابلیس ترس

آذر بیگدلی
 

میرزا آقاخان کرمانی » نامهٔ باستان » بخش ۸۰ - پادشاهی هرمز

 

چو آمد به نزدیک رود ارس

ابر رومیانش نبد دسترس

میرزا آقاخان کرمانی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۶ - خو نخواهی هو خشتر از پادشاه آشور

 

نبودی کسی را به کس دسترس

نبودی بجز کشته فریاد رس

افسرالملوک عاملی