گنجور

 
لبیبی

ایا کرده در بینیت حرص ورس

ز ایزد نیایدت یک ذره ترس