گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۶ - رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

 

ز بر پّر طاووس بفراختی

به بانگ آمدی، جلوه برساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۰ - جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

 

کجا خنجر از زخم بفراختی

بر الماس آب بقم تاختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۲ - پاسخ گرشاسب به نزد بهو

 

که بر مهتر خویش بدساختی

همه گنج و گاهش برانداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

شدی چون زنان شرم بنداختی

از ایران یکی شوی نو ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۴ - رزم چهارم گرشاسب با هندوان

 

مرآن مهره کاندر هوا باختی

سَر سروران بود کانداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۵۳ - شگفتی دیگر جزیره

 

چنین اشک تا شب همی تاختی

گهش شب به یک بار بگداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۱ - درختی که هفت گونه بارش بود

 

سرش را چو گویی برانداختی

چنین خویشتن را فدا ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۲ - شگفتی دیگر بتخانه ها

 

چنین تاش دو دیده بگداختی

ز مژگان به رخسار بر تاختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

ازو خشت زرین همی ساختی

یکی چشمه بُد در وی انداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

سر از شاخ هر مرغ بفراختی

همی این از آن به نوا ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۸ - رفتن گرشاسب به شام

 

به پاسخش گفتند بد ساختی

که بر دم ما طمع را تاختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۸۰ - رفتن گرشاسب به درگاه شاه روم و کمان کشیدن

 

گهر داشتی ارج نشناختی

به نادانی از کف بینداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۸۵ - نامه ی اثرط به گرشاسب

 

سوم پند شهری که نو ساختی

به رنج اش بسی گنج پرداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۸۹ - نشستن گرشاسب بر تخت کابل

 

ز نخچیر چون باز پرداختی

همه بزم با ماهرخ ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۹۲ - آمدن ضحاک به دیدن گرشاسب و صفت نخچیرگاه

 

سپهبد پیاده همی تاختی

به راه گوزنان کمین ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۱ - صفت رود

 

بدادی سبک داد و بنواختی

وز اندازه بر پایگه ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۲ - نامه گرشاسب به خاقان

 

چو سفتی برو مشک برتاختی

وز اندیشه‌اش رشته‌ها ساختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۳ - قصه خاقان با برادرزاده

 

نهان هر گهی تاختن ساختی

به تاراج بومش برانداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۷ - رفتن نریمان به توران و دیدن شگفتی‌ها

 

کوه آبش از موج بفراختی

ز پس باز بر خشکی انداختی

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۴ - رزم گرشاسب با سالار فغفور

 

بدان نیزه از پیل درتاختی

ز زینشان به ابر اندر انداختی

اسدی توسی
 
 
۱
۲