گنجور

فردوسی » شاهنامه » طهمورث » طهمورث

 

زمان تا زمان زینش بر ساختی

همی گرد گیتی‌ش بر تاختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲

 

بکشتی و مغزش بپرداختی

مر آن اژدها را خورش ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶

 

یکی را دم اژدها ساختی

یکی را به ابر اندار افراختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

ز مادر بزادم بینداختی

به کوه اندرم جایگه ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

ز مازندران هدیه این ساختی

هم از گرگساران بدین تاختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۴

 

که بر شاه ایران کمین ساختی

بپیوستن اندر بد انداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۹

 

به جنگ زمین سر به سر تاختی

کنون باسمان نیز پرداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

بخوردی و در آتش انداختی

برین گونه بر جادویی ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۰

 

به ایران پدر را بینداختی

به توران همی شارستان ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۲

 

بدو گفت با من چه بد ساختی

چرا خیره بر آتش انداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۲

 

همه دوده را سر برافراختی

برین نیکبختی که تو ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۴

 

تو کشتی به آب اندر انداختی

ز رستم همی چاکری ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود » بخش ۲

 

به نو هر زمانیش بنواختی

چو رفتی بر تخت بنشاختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اسکندر » بخش ۳۱

 

بسی تخت شاهان بپرداختی

سرت را به گردون برافراختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۱۶

 

گزیدی به رنجش علف ساختی

تن آگنده کرم آن پرداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اردشیر » بخش ۶

 

چو جایی ز دشمن بپرداختی

دگر بدکنش سر برافراختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شاپور ذوالاکتاف » بخش ۱۱

 

چرا بندم از چرم خر ساختی

بزرگی به خاک اندر انداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۵

 

چنو مرد را ارج نشناختی

بخواری زتخت اندرانداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۲۵

 

سرشکش سوی دیگر انداختی

وگر دست جای دگر آختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی پوران دخت » پادشاهی پوران دخت

 

که تا کره او را همی‌تاختی

زمان تا زمانش بینداختی

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۸