گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «ازی»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۰۷

 

دیگران در ریاضتند و نیاز

ای که در کام نعمت و نازی

چه خبر دارد از پیاده سوار

او همی تیزد و تو می‌تازی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۵ - در مدح سلطان اعظم سنجربن ملکشاه

 

ای ز تیغ تو در سرافرازی

ملک ترکی و ملت تازی

روزگاری به حل و عقد و سزد

به چنین روزگار اگر نازی

بحر سوزی چو در سخط رانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۷ - ایضاً له

 

نکند کار تیر آیازی

شل هندی و نیزه تازی

پیش پیکان او کی آید کوه

گر بداند که چیست جانبازی

بار سوفار او زه چرخش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالفرج رونی