گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

 

روی نعمان ازین سخن بفروخت

خرمن مهر و مردمی را سوخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان

 

همه را یک به یک بهم بردوخت

چون بهم جمله شد درو آموخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

هرکسی می خرید و تیغ فروخت

درع آهن درید و زرکش دوخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش

 

تیر شه برق شد جهان افروخت

گوش و سم را به یکدیگر بردوخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

دیو را بست و اژدها را سوخت

پیل را کشت و کرگدن را دوخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

 

فتنه می‌ساخت مصلحت می‌سوخت

ملک می‌جست و مال می‌اندوخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

 

بر امانت خیانتی بردوخت

وان امینی به خائنی بفروخت

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

 

شمع را در سرای خویش افروخت

دل پروانه را به آتش سوخت

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳