گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷

 

گر ندانی ز زاغور بلبل

بنگرش گاه نغمه و غلغل

منوچهری
 

مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۴۷ - در حق دلبر احول گفته

 

ای دو زلفت چو ماه در آخر

وی رخانت چو مشک در اول

احول اکحلی و متفقند

خلق در حسن احول اکحل

شده بار دگر کسی هم جفت

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۴۹ - صفت دلبر طبال کند

 

طبل از وصل تو چنان نالد

که من اندر فراق روح کسل

من روا دارم و همی گویم

که روا داری ای نگار چگل

کاسه سازم تو را ز تارک سر

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲ - ثنای عضدالدوله شیرزاد

 

آسمانیست جاه او به مثل

آفتابیست رای او به محل

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - مدح ابوالقاسم دبیر

 

آنچنانش برندمست و خجل

که نشاطش فرو مرد در دل

مسعود سعد سلمان
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۵ - در مدح خواجه منصور سعید احمد

 

آمد از حوت برنهاده ثقل

پیشوای ستارگان به حمل

پر لطایف نموده عرض هوا

در طرایف گرفته طول جبل

کرده بر آب و باد و خاک طباع

[...]

ابوالفرج رونی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴ - ‌فی وحدانیة الله تعالی‌

 

نه به ذاتست ساکن هر دل

بلکه لطفش همی کند منزل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۶ - در جواب حضرت خضر علیه السلام گوید

 

ره روم تا رسم بدان منزل

که آگهی یابم از حقیقت دل‌،

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۹ - در شکایت احوال

 

هست معلوم عالم و جاهل

که در این روزگار بی حاصل،

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

آخرالامر یک شبی با دل

گفتم ای خفتهٔ زخود غافل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ

 

خوبتر از تو نقشبند ازل

هیچ نقشی نبست در اول

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۹ - قائد نفوس السالکین و نزهه قلوب المحققین

 

تاکی این گفت و گوی پر باطل

تاکی این جست و جوی بی حاصل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

آنچنان حضرتی و تو غافل‌!

تن زده اینت ابله و جاهل‌!

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

خود تو کاهل نشینی ای غافل

ناپسندست غفلت از عاقل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

یا کجا خواجهٔ سراچهٔ کل

خاتم انبیا چراغ رسل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

کی به هر مسکنی کند منزل

تابود میل او به عالم گل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۸ - فصل در مذمّت مرائی و ریائی

 

تا تو خود را نیفکنی زاول

نکنندت قبول هیچ عمل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۸ - فصل در مذمّت مرائی و ریائی

 

ظاهر آراستی به حسن عمل

باطن انباشتی به زرق و حیل

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۱ - فصل فی ترک الدنیا والاعراض عنه

 

چند گردی به گرد کعبهٔ گل‌؟

یک نفس کن طواف کعبهٔ دل‌!

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

نقش کژ محو کن زتخته دل

تا شود کشف بر تو هر مشکل

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۲۹