گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲ - در نعت پیغمبر اکرم

 

پنج نوبت‌زن‌ِ شریعت پاک

چار بالش‌نِهِ ولایت خاک

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

گر کسی پرسدت که دانش پاک

ز آدمی خیزد آدمی از خاک

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۱
sunny dark_mode