گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

 

گل کمر بسته در شهنشاهی

خاک چون باد در هوا خواهی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

 

شه چو از فتنه یافت آگاهی

در بلا دید عافیت خواهی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۷ - فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار

 

رخنهٔ ژرف داشت چون ماهی

هیچکس را نه بر درش راهی

نظامی گنجوی
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۶ - در نصیحت

 

روزی اندر سراچهٔ شاهی

کار ناکرده مزد می‌خواهی؟

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۸ - در مدح صاحب دیوان

 

اندر آن جایگه نهد گاهی

بر نشاند به مسندش شاهی

عراقی
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱۵۷ - در بیان آنکه بعد از وصول به حق که آن منزلست و نهایت کار خواص است، اخص خواص را در عین حق سیری دیگر است که آن سیر در منزل است. سیر راه نهایت دارد. اما سیر منزل را نهایت نیست. زیرا سیر راه از خود گذشتن است و خودی آدمی را آخری هست اما سیر منزل را که در خداست و عالم حق و وصال، آن را آخری نیست و در تقریر آنکه اهل جسم از اولیای راستین اسرار حق و شرح وصال و مستی عشق را میشنوند. و چون بدان مقام نرسیده‌اند مستی شهوات را که حجاب حقیقی خود آن است مستی حق و وصال می‌پندارند و دعوی نبوت و ولایت می‌کنند. و ایشان خود بدترین خلق‌اند. چنانچه مگسی دریا و کشتی و کشتی‌بان شنیده بود، ناگاه کمیز خری دید، بر سرش کاه برگی جست و بر سر آن کاه برگ نشست و سو بسو میرفت و از کوتاه‌نظری و قصور همت میگفت که اینک دریا و کشتی و من کشتی‌بان، احوال این گمراهان که خود را واصل می‌پندارند همچنان است

 

مثل آن مگس که بر کاهی

شست بر بول خر بناگاهی

سلطان ولد
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۲ - در نعت سیدالمرسلین (ص)

 

جبرییلش چو داد آگاهی

شب معراج و کرد همراهی

همام تبریزی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۶ - پاسخ روز به شب

 

کی چنین بودی آمر و ناهی

که مرا زیردست می خواهی؟

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۷ - پیغام دوم شب برای روز

 

همچو عیسی بمانده در راهی

چون کنی دعوی شهنشاهی؟

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۲۳ - پایان سخن

 

نظر رأفت شهنشاهی

آنک دارد ز غیب آگاهی

حکیم نزاری قهستانی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶