گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۲

 

دوش در گلستان سحرگاهی

پرده برداشت غنچه ناگاهی

چشم بلبل بر او فتاد از دور

کرد ربی و ربک اللهی

گل بصد لطف گفت خندانش

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

چون بری نام هر کرا خواهی

سر برآرد ز آب چون ماهی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

 

این نگویم که دوری از شاهی

داری از دین و دولت آگاهی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

 

نایبی باشم ازتو در شاهی

بنده فرمان به هرچه درخواهی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

چون برآمد ز ماه تا ماهی

نام بهرام در شهنشاهی

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۴
۶