گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » ترکیبات و ترجیعات » شمارهٔ ۱ - در مدح خواجه رشیدالدین

 

ای به تو سرفراخته شاهی

مشتری رای و آسمان جاهی

کوه در حلم و ابر در جودی

شیر در رزم و ماه بر گاهی

تا تو چون چرخ بر زمین گشتی

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - مدح شاهینی

 

شاهش افزوده از شرف جاهی

شادمانه نشسته چون ماهی

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

گر حیات ابد همی خواهی

خیز و با عشق جوی همراهی

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۶