گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

گر حیات ابد همی خواهی

خیز و با عشق جوی همراهی

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲