گنجور

جامی » هفت اورنگ » سبحة‌الابرار » بخش ۹۰ - مناجات در انتقال از اخلاص به جود

 

کار مخلص همه نقص است و خلل

کسر او تا نه به فتح است بدل

جامی
 
 
۱
۲