گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸۲

 

دیر پیوند بتی زود کسل

روی بر تافته زین تافته دل

با چنان موی کز او مشک بشرم

با چنان روی کز او ماه خجل

نتوان راز نهان داشت ز خلق

[...]

قطران تبریزی
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح مخدرةالکبری عصمة الدین مریم خاتون

 

مرحبا موکب خاتون اجل

عصمةالدین شرف داد و دول

آنکه بردست نهایت به ابد

وانکه بردست بدایت به ازل

آن به جاه و به هنر به ز فلک

[...]

انوری
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۴

 

دوش دلبند من آن مهر گسل

آنکه زو ماه به خوبی است خجل

مست و مدهوش در آمد در شهر

شهر را ولوله زو شد حاصل

شمع در پیش و جهانی زن و مرد

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۳

 

چند خورم خون خود ازدست دل

شستم از دوست بهفت آب و گل

زین شبش او داند و شمع ختن

زین قبل او داند و ماه چگل

بیدلی ار زانکه بدین چاشنی است

[...]

اثیر اخسیکتی
 
 
۱
۲