گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

داشت اندر خانه اسحق ندیم

بندهٔ در خدمت او مستقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۱۱ - الحكایة و التمثیل

 

روی آن دارد که تو در راه بیم

تا که جان داری چنان باشی مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهاردهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

اوفتاد آخر به مرو و شد مقیم

عقل اندک داشت تحصیل عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهاردهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

زانکه گر مردی ببینی ای سلیم

همچو حیزان در گریز آیی ز بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهاردهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

آن مخنث دید ماری را عظیم

جست همچون باد بر بامی ز بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش شانزدهم » بخش ۱ - المقالة السادسة عشره

 

یوسفی در مصر جان داری مقیم

هر زمانت میرسد از وی نسیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش شانزدهم » بخش ۱ - المقالة السادسة عشره

 

گر دو عالم خصم تو افتد مقیم

بس بود از یوسف خویشت نسیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هجدهم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

نه ز کشتن باشدم یک ذره بیم

نه بترسم از بلا چون تو سلیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش نوزدهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

بر ره دیگر نبشته کای سلیم

گر فرو آئی بدین راه عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و دوم » بخش ۶ - الحكایة ‌و التمثیل

 

هر دو گفتندش که گستاخی عظیم

مینیارد هیچ گستاخیت بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و سوم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

هیچ هستم من ندانم یا نیم

چون همه اوست آخر اینجا من کیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و سوم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

بیشتر غمشان ازان بینم مقیم

تا چرا آخر خداوند کریم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و پنجم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

تا تو با نفسی و شیطانی ندیم

پیشه خواهی داشت کناسی مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و پنجم » بخش ۷ - الحكایة و التمثیل

 

گفت من از دست شیطان رجیم

می ندارم ذرهٔ از مرگ بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و ششم » بخش ۱ - المقالة السادسة و العشرون

 

سالک آمد پیش شیطان رجیم

گفت ای مردود رحمن و رحیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سیهم » بخش ۱۲ - الحكایة و التمثیل

 

کردی از محمودم از صد گونه بیم

گفت بدهد او سزای تو مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و دوم » بخش ۱ - المقالة الثانیة و الثلثون

 

از گلیمی آمدی بیرون کلیم

در شبانی پادشا گشتی مقیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و دوم » بخش ۱ - المقالة الثانیة و الثلثون

 

پیر گفتش جان موسی کلیم

عالم عشق است و دریای عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و دوم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

گشت مجنون در بیابانی مقیم

بود آنگاهی زمستانی عظیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و پنجم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

ورترم هفت آب و یک خاک ای سلیم

صلح اندازد میان ما مقیم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode