گنجور

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۳۶ - احوال دوشیزهٔ مریخ که دعوی رسالت کرده

 

حرف او بی سوز و چشمش بی نمی

از سرور آرزو نامحرمی

اقبال لاهوری
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۴۱ - سلام به هند بزرگ

 

ثروت و جاه و رفاه و خرمی

صلح وعیش و خوشدلی و بیغمی

ملک‌الشعرا بهار
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۴ - تیمارخوار

 

گر بیائی در جوار ما دمی

بینی از اندیشه خالی عالمی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۸ - جولای خدا

 

بی سر و سامانی از دود و دمی

غرق در طوفانی از آه و نمی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۹ - رفوی وقت

 

من بسر، این راه پیمودم همی

خون دل خوردم، نیاسودم دمی

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۷۲ - روح آزاد

 

جست و خیز طائران بیند همی

فارغ اندر سبزه بنشیند دمی

پروین اعتصامی
 
 
۱
۱۰
۱۱
۱۲
sunny dark_mode