گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

 

از کمال طالع و اقبال و بخت

او ایازی بود و شه محمود وقت

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۲ - تتمهٔ حسد آن حشم بر آن غلام خاص

 

کی برابر دارد اندر تربیت

چون ببیندشان به چشم عاقبت

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۷ - حمله بردن سگ بر کور گدا

 

اولا دزدید کحل دیده‌ات

چون ستانی باز یابی تبصرت

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹۳ - کرامات ابراهیم ادهم قدس الله سره بر لب دریا

 

بهر این بو گفت احمد در عظات

دائما قرة عینی فی الصلوة

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۰۸ - تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام

 

خوی دارم در نماز این التفات

معنی قرة عینی فی الصلوة

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۲۱ - آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا

 

کیمیای مرگ و جسکست آن صفت

مرگ گردد زان حیاتت عاقبت

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱۳