گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۳ - در نکوهش مفتی می‬فرماید

 

پس یتیم بیکسی پیدا کند

مال او در دفتر خود جاکند

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - فی التوحید باری عز اسمه

 

گرگ را بر پیرهن گویا کند

وز دم پیراهنی بینا کند

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

چون شوی پنهان ترا پیدا کند

گر بوی پیداترا رسوا کند

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر

 

صد چو عالم در نظر پیدا کند

چونک چشمت را به خود بینا کند

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۲۶ - مخلص ماجرای عرب و جفت او

 

دوغ خورده مستیی پیدا کند

های هوی و سرگرانیها کند

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۵ - روان شدن خواجه به سوی ده

 

بلک باغ ایثار راه ما کند

در میان جان خودمان جا کند

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۷۲ - تشبیه نص با قیاس

 

مکرشان گر خلق را شیدا کند

هم ز دریا تاسه‌شان رسوا کند

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۴۷ - رفتن امیر خشم‌آلود برای گوشمال زاهد

 

تا بدین سالوس خود را جا کند

تا به چیزی خویشتن پیدا کند

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱ - تمامت کتاب الموطد الکریم

 

باد که را ز آب جو چون وا کند

آب یک‌رنگی خود پیدا کند

مولانا
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۹۱

 

شکل موزونت که در دل جا کند

هر که بیند در جهان، سودا کند

با قدت بر جا نماند پای سرو

باغبانش گر چه پا بر جاکند

نسخه ای از روی تو نتوان ستد

[...]

امیرخسرو دهلوی
 
 
۱
۲