گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » پند دیوانه‌ای با خواجه‌ای ناسپاس

 

منظری سر بر فلک افراشته

چار دیوارش به زر بنگاشته

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

جمله بر تقلید سر افراشته

پیشوایان را چو خود پنداشته

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و هفتم » بخش ۷ - الحكایة و التمثیل

 

آن یکی دیوانه سرافراشته

سر بسوی آسمان برداشته

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۴ - رسیدن سالک با پرده چهارم

 

هم یقین او گمان برداشته

شعله های نور را بفراشته

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

اندران مهره بسی خط داشته

برصفت آن لمعهها بفراشته

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

اصلی اما فرع را بگذاشته

فرع فرع تو همه بگماشته

عطار نیشابوری
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - مدح سلطان ارسلان طغرل

 

ای جنابت چون سپهر افراشته

چرخ ارکان چون توئی ناداشته

در وغا روز هزیمت شیر چرخ

ز اژدهای رایتت بر کاشته

هرچه در این سفره ی آب است و خاک

[...]

اثیر اخسیکتی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۴۴ - رجوع به قصهٔ رنجور

 

ای هوا را طب خود پنداشته

بر ضعیفان صفع را بگماشته

جلال الدین محمد مولوی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲۸

 

ای مرا از یاد خود بگذاشته

مهربانی از میان برداشته

این دل مسکین سرگردان ما

از تو چشم مهربانی داشته

دشمنی کردی به جانم دلبرا

[...]

جهان ملک خاتون
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۶۱ - رجوع به حکایت عارف خانه نشین با زن خود

 

تخم خود زین شوره ده برداشته

در زمین فهو حسبه کاشته

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۰۸ - حکایت زلیخا و ملاقات او یوسف علیه السلام را

 

ناله اش راه فلک برداشته

گریه اش دامان ز اشک انباشته

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲